Professor Sayeed Kamaluddin Zafori

Chairman View Short Bio

Mawlana Kobi Mohammad Ruhul Amin Khan

Vice Chairman View Short Bio

Professor Dr. Muhammad Nazrul Islam

Member View Short Bio

Mawlana Saiful Kabir

Member View Short Bio

Professor Mawlana ABM Masum Billah

Member View Short Bio

Sameer Sekandar

Member View Short Bio

Md. Sohidul Islam

Asst. Managing Director & (CFO) View Short Bio
<